ក្រសួងសាធារណការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទ HOTLINE «1275» ដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់លើសេវាសាធារណៈដោយឥតគិតថ្លៃ