ក្រសួងសាធារណការចេញសេចក្តីណែនាំ៩ចំណុចដើម្បីចូលរួមសហការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង