ក្រសួងសង្គមកិច្ច បើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអនុវត្តការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា