ក្រសួងទេសចរណ៍ ណែនាំជាថ្មីឲ្យបន្តបិទសកម្មភាពអាជីវកម្ម KTV និងក្លឹបកម្សាន្តទាំងអស់ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩