ក្រសួងការបរទេសបង្ហូតទង់ជាតិ អបអរសាទរការប្រារព្ធខួបលើកទី៥៣ នៃការបង្កើតអាស៊ាន