ក្រសួងកសិកម្មនាំយកពូជបន្លែច្រើនប្រភេទ ជាអំណោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះវិហារ ដើម្បីដាំដុះស្ដារឡើងវិញ ក្រោយទឹកជំនន់