ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន នឹងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និង នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា