កោះតៃវ៉ាន់អះអាងថា: ការទិញសព្វាវុធបន្ថែមពីអាមេរិកគឺដើម្បីទប់ទល់ការគំរាមកំហែងពីចិន