កូរ៉េខាងជើងប្រកាស(មិនទទួលជំនួយពីបរទេសព្រោះខ្លាចឆ្លងCOVID-19) ខណៈខ្លួនកំពុងរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់