កូរ៉េខាងជើងបន្ទោសកូរ៉េខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងមន្រ្ដីមិនបានល្អទើបនាំឲមន្រ្ដីរូបនោះត្រូវខ្លួនបាញ់សម្លាប់