កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ម្សឹលមិញ ការបោះឆ្នោតសកលក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា បានចាប់ផ្ដើមហើយ