ការសិក្សាថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បង្ហាញថា កុមារ ៤៦៣លាននាក់ នៅទូទាំងពិភពលោក គ្មានលទ្ធភាពរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ