ការកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំងនៅប្រទេសជប៉ុនបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស 25 នាក់ស្លាប់និងជិត12.800នាក់រងរបួសក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍