កម្ពុជា-ហុងគ្រី ប្តេជ្ញារួមគ្នាបន្ដកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សម្រេចបាននូវគោលដៅ នៃការបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្ម