កម្ពុជាសម្រេចផ្អាកជើងហោះហើរមកពីប្រទេសហ្វីលីពីន មួយរយៈចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា តទៅ