កងទ័ពវៀតណាមបន្តរកឃើញសាកសពថែមទៀត បន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍រអិលបាក់ដីនៅភាគកណ្ដាលវៀតណាម