ឯកឧត្តម ហុឹម សុទិត្យា

នាម និង គោត្តនាម : ហុឹម សុទិត្យា
ជាអក្សរឡាតាំង : HIM SOTITHYA
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : 06/មេសា/1980
ទីកន្លែងកំណើត : ភ្នំពេញ

ភរិយាឈ្មោះ : គួច ចរិយា
មុខរបរ : ជំនួយការឯកឧត្តម ហុឹម ឆែម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
បុត្រីឈ្មោះ : ឆែម រ៉ានី
មុខរបរ : សិស្ស
បុត្រាឈ្មោះ : ឆែម សុភមង្គល
មុខរបរ : សិស្ស
បុត្រាឈ្មោះ : ឆែម ចន្ទសិរិវឌ្ឍន៍
មុខរបរ : សិស្ស
បីតានាម : ហុឹម ឆែម
មុខរបរ : ទេសរដ្ឋមន្រី្ត ទទួលបន្ទុកធម្មការ និងសាសនា
មាតានាម : សួស ណារ៉ា
មុខរបរ : ទីប្រឹក្សាក្រសួង ធម្មការនិងសាសនា
លេខទូរស័ព្ទ : 069 878 704 / 076 880 0406
អុីម៉ែល : himsotithya@yahoo.com