ឯកឧត្តម កៅ អុីមរ៉ន

នាម និង គោត្តនាម : កៅ អុីមរ៉ន
ជាអក្សរឡាតាំង : KAO IMRORN
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : 20 / 04 / 1984
ទីកន្លែងកំណើត : ខេត្តកំពង់ចាម
កម្រិតវប្បធម៌ : បរិញ្ញាបត្រ

ភរិយាឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បុត្រីឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បីតានាម :
មុខរបរ :
មាតានាម :
មុខរបរ :
លេខទូរស័ព្ទ :
អុីម៉ែល :