លោកជំទាវ ដួង រ៉ានី

នាម និង គោត្តនាម : ដួង រ៉ានី
ជាអក្សរឡាតាំង : DOUNG RANY
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : 10 / 01 / 1966
ទីកន្លែងកំណើត : ខេត្តតាកែវ
កម្រិតវប្បធម៌ : អនុបណ្ឌិត

ភរិយាឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បុត្រីឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បីតានាម :
មុខរបរ :
មាតានាម :
មុខរបរ :
លេខទូរស័ព្ទ :
អុីម៉ែល :