ឯកឧត្តម សុខ ចាន់ភក្តី

នាម និង គោត្តនាម : សុខ ចាន់ភក្តី
ជាអក្សរឡាតាំង : SOK CHAN PHEAKDEY
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : 10 / 02 / 1977
ទីកន្លែងកំណើត : កំពង់ចាម
កម្រិតវប្បធម៌ : បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

ភរិយាឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បុត្រីឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បីតានាម :
មុខរបរ :
មាតានាម :
មុខរបរ :
លេខទូរស័ព្ទ :
អុីម៉ែល :