ឯកឧត្តម ជុំ កុសល

នាម និង គោត្តនាម : ជុំ កុសល
ជាអក្សរឡាតាំង : CHUM KOSAL
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : រដ្ឋលេខាធិការ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : 03/ឧសភា/1970
ទីកន្លែងកំណើត : ខេត្តក្រចេះ

ភរិយាឈ្មោះ : ពៅ វណ្ណី
មុខរបរ : អាជីវករ
បុត្រាឈ្មោះ : កុសល កុលបុត្រ
បុត្រីឈ្មោះ : កុសល សុចិត្រា
បីតានាម : ជុំ ហង្សស៊ា
មុខរបរ : ទីប្រឹក្សាក្រសួងមុខងារ
មាតានាម : វិញ ចាន់ហៀង
មុខរបរ : ស្លាប់
លេខទូរស័ព្ទ : 012 577 111
អុីម៉ែល :