ឯកឧត្ដម អ៊ុក សំរេច

នាម និង គោត្តនាម : អ៊ុក សំរេច
ជាអក្សរឡាតាំង : OUK SAMRACH
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : 28 / 08 / 1984
ទីកន្លែងកំណើត : រាជធានីភ្នំពេញ
កម្រិតវប្បធម៌ : បរិញ្ញាបត្រ

ភរិយាឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បុត្រីឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បីតានាម :
មុខរបរ :
មាតានាម :
មុខរបរ :
លេខទូរស័ព្ទ : 012 888 843
អុីម៉ែល :