ឯកឧត្ដម ហុីវ ជននាថ

 • នាម និងគោត្តនាម
  • ហុីវ ជននាថ
 • ជាអក្សរឡាតាំង
  • Hiv Chunneath
 • មុខងារបច្ចុប្បន្ន
  • រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងព័ត៌មាន
 • ប្រវត្តិបទពិសោធន៍
  • ២០១៤-២០១៦ : ជាប្រធានសមាគមនិស្សិតខែ្មរប្រចាំចក្រភពអង់គេ្លស (Cambodian Student Association in the United Kingdom) CSA-UK
  • ២០១៥-២០១៥ : ជាប្រធានក្រុមដឹកនាំដំណាងសកលវិទ្យាល័យ Regent’s University London ទាំងមូទៅប្រកួត International Collegiate Business Strategy Competition (ICBSC) 2015។
  • ២០១៥-២០១៥ : ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពី Institute of Leadership and Management (ILM)
 • កម្រិតវប្បធម៌ 
  • វគ្គមូលដ្ឋាន :  នៅមហាវិទ្យាល័យ Calderdale College (2010-2011)
  • បរិញ្ញាបត្រ   : នៅសកលវិទ្យាល័យ Regent’s University London (2011-2014)
  • ជំនាញ        : គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុជាសកល
  • អនុបណ្ឌិត : នៅ សកលវិទ្យាល័យ Regent’s University London (2014-2015)
  • ជំនាញ       : គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និង អភិវឌ្ឍមុខជំនួញ
  •  Chartered Management Institute (CMI) Level 7 (2014-2015)
  • ជំនាញ      : យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រង និង ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
  • ភាសាបរទេស : អង់គ្លេស
 • ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត
  • ថៃ្ងទី ០១ មករា ឆ្នាំ ១៩៩១
 • ទីកន្លែងកំណើត
  • សង្កាត់ បឹងកេងកង៣, ខ័ណ្ឌ ចំការមន, រាជធានីភ្នំេពញ

 • ភរិយាឈ្មោះ
  • លឹម មុយហួង
 • មុខរបរ
  • ជា អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន

 • បុត្រីឈ្មោះ
  • ហ៊ីវ ខត្តិយានាថឈុណា
 • មុខរបរ

 • បិតានាម
  • ហ៊ីវ សុវណ្ណ
 • មុខរបរ
  • អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
 • មាតានាម
  • ជួន ច័ន្ទណា
 • មុខរបរ