ឯកឧត្ដម ហាស់ សំអាត

នាម និង គោត្តនាម : ហាស សំអាត
ជាអក្សរឡាតាំង : HAS SAM ATH
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : 07 / 02 / 1965
ទីកន្លែងកំណើត : ខេត្តព្រៃវែង
កម្រិតវប្បធម៌ : អនុបណ្ឌិត

ភរិយាឈ្មោះ : មៀច កន្និកា
មុខរបរ : ទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន
បុត្រាឈ្មោះ : ហាស់ សុចិត្រា
បុត្រីឈ្មោះ : កញ្ញា ហាស់ ម៉ូនិច
បុត្រាឈ្មោះ : ហាស់ សិរីវឌ្ឍនា
បីតានាម : ហាស់ ឈឿន
មុខរបរ : មន្ត្រីចូលនិវត្តន៍
មាតានាម : គង់ យ៉ាន
មុខរបរ : ស្លាប់
លេខទូរស័ព្ទ : 012 283 777
អុីម៉ែល : hassamath@gmail.com