ឯកឧត្ដម ឡុង សេង

នាម និង គោត្តនាម : ឡុង សេង
ជាអក្សរឡាតាំង : LONG SENG
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : 28 / 02 / 1960
ទីកន្លែងកំណើត : ភ្នំពេញ
កម្រិតវប្បធម៌ : បរិញ្ញាបត្រ

ភរិយាឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បុត្រីឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បីតានាម :
មុខរបរ :
មាតានាម :
មុខរបរ :
លេខទូរស័ព្ទ :
អុីម៉ែល :