ឯកឧត្តម គឹម គុណវឌ្ឍន៍

នាម និង គោត្តនាម : គឹម គុណវឌ្ឍន៍
ជាអក្សរឡាតាំង : KEM GUNAWADH
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : រដ្ឋលេខាធិការ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : ០១/តុលា/1957
ទីកន្លែងកំណើត : រាជធានីភ្នំពេញ
កម្រិតវប្បធម៌ : បរិញ្ញាបត្ររង

ភរិយាឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បុត្រីឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បីតានាម :
មុខរបរ :
មាតានាម :
មុខរបរ :
លេខទូរស័ព្ទ :
អុីម៉ែល :