លោកជំទាវ សន ម៉ារ៉ាដា

នាម និង គោត្តនាម : សន ម៉ារ៉ាដា
ជាអក្សរឡាតាំង : SORN MARADA
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : រដ្ឋលេខាធិការ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : 01/ មីនា/ 1958
ទីកន្លែងកំណើត : ក្រុងព្រះសីហនុ
កម្រិតវប្បធម៍ :

ស្វាមីឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បុត្រីឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បីតានាម :
មុខរបរ :
មាតានាម :
មុខរបរ :
លេខទូរស័ព្ទ :
អុីម៉ែល :