ឯកឧត្ដម តន់​ យ៉ាន

នាម និង គោត្តនាម : តន់​ យ៉ាន
ជាអក្សរឡាតាំង : TORN YAN
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : រដ្ឋលេខាធិការ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : 07/មេសា/1955
ទីកន្លែងកំណើត : ខេត្តស្វាយរៀង
កម្រិតវប្បធម៌ : បរិញាបត្រជាន់ខ្ពស់

ភរិយាឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បុត្រីឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បីតានាម :
មុខរបរ :
មាតានាម :
មុខរបរ :
លេខទូរស័ព្ទ :
អុីម៉ែល :