លោកជំទាវ កែម ថាវី

នាម និង គោត្តនាម : កែម ថាវី
ជាអក្សរឡាតាំង : KEM THAVY
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : 15/03/1967
ទីកន្លែងកំណើត : ភ្នំពេញ
កម្រិតវប្បធម៌ : BAC II

ភរិយាឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បុត្រីឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បីតានាម :
មុខរបរ :
មាតានាម :
មុខរបរ :
លេខទូរស័ព្ទ :
អុីម៉ែល :