លោកជំទាវ លឹម មុំ

នាម និង គោត្តនាម : លឹម មុំ
ជាអក្សរឡាតាំង : LOEM MOM
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : 20 / 12 / 1957
ទីកន្លែងកំណើត : ខេត្តតាកែវ
កម្រិតវប្បធម៌ : បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

ភរិយាឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បុត្រីឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បីតានាម :
មុខរបរ :
មាតានាម :
មុខរបរ :
លេខទូរស័ព្ទ :
អុីម៉ែល :