ឯកឧត្តម តី ម៉ាលី

នាម និង គោត្តនាម : តី ម៉ាលី
ជាអក្សរឡាតាំង : TEY MALY
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : 30 / 05 / 1958
ទីកន្លែងកំណើត : ភ្នំពេញ
កម្រិតវប្បធម៌ :

ភរិយាឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បុត្រីឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បីតានាម :
មុខរបរ :
មាតានាម :
មុខរបរ :
លេខទូរស័ព្ទ :
អុីម៉ែល :