ឯកឧត្តម អ៊ុក​ ប្រាថ្នា

នាម និង គោត្តនាម : អ៊ុក​ ប្រាថ្នា
ជាអក្សរឡាតាំង : OUK PRATHNA
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : 15/ កញ្ញា/ 1953
ទីកន្លែងកំណើត : រាជធានីភ្នំពេញ
កម្រិតវប្បធម៍ : មធ្យមសិក្សាកម្រិត២ (បាក់ឌុប)

ភរិយាឈ្មោះ : ទី ម៉ារ៉ា
មុខរបរ : ពាណិជ្ជករ
បុត្រីឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បីតានាម : អ៊ុក រឿង
មុខរបរ : ស្លាប់
មាតានាម : សាយ លៃ
មុខរបរ : ស្លាប់
លេខទូរស័ព្ទ : 012 89 89 15
អុីម៉ែល : oukprathna@gmail.com