ឯកឧត្តម ម៉ៅ អាយុទ្ធ

នាម និង គោត្តនាម ម៉ៅ អាយុទ្ធ
ជាអក្សរឡាតាំង : Mao Ayuth
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : រដ្ឋលេខាធិការ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : 08/កក្កដា/1948
ទីកន្លែងកំណើត : ឃុំព្រែករំដេង ស្រុកស្រីសន្ធ ខេត្តកំពង់ចាម

ភរិយាឈ្មោះ : សូ សាមូ៉នី
មុខរបរ : មេផ្ទះ
បុត្រីឈ្មោះ : ម៉ៅ បុប្ផានី
មុខរបរ : មេផ្ទះ
បុត្រាឈ្មោះ : ម៉ៅ មករា
មុខរបរ : អ្នកបកប្រែភាសាអង់គ្លេសនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័ន(BTV)
បុត្រាឈ្មោះ : ម៉ៅ អាម្រិត (ស្លាប់)
មុខរបរ : បុគ្គលិកនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា(ទទក)
បុត្រីឈ្មោះ : ម៉ៅ ម៉ូលីណា
មុខរបរ : មេផ្ទះ
បុត្រីឈ្មោះ : ម៉ៅ ម៉ូនីនាថ
មុខរបរ : បុគ្គលិកបណ្តែត ក្រសួងព័ត៌មាន
បុត្រីឈ្មោះ : ម៉ៅ ម៉ូនីរ័ត្ន
មុខរបរ : មេផ្ទះ
លេខទូសព្ទទំនាក់ទំនង  010 807 327 / 012 807 327