ឯកឧត្តម ជា ច័ន្ទបរិបូណ៍

នាម និង គោត្តនាម :  ជា ច័ន្ទបរិបូណ៍
ជាអក្សរឡាតាំង : CHEA CHANBORIBO
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : 05/មីនា/1967
ទីកន្លែងកំណើត : រាជធានីភ្នំពេញ
កម្រិតវប្បធម៌ : ក្រោយឧត្តមសិក្សា

ភរិយាឈ្មោះ : ហង្ស ភួងម៉ាឡា
មុខរបរ : សាស្រ្តាចារ្យ សាលាវិចិត្រសិល្បៈ(ទីប្រឹក្សាក្រសួងវប្បធម៌)
បុត្រាទី១ ឈ្មោះ : ជា វុឌ្ឃី
មុខរបរ : មន្រ្តីអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ(ទីប្រឹក្សារក្រសួងព័ត៌មាន)
បុត្រាទី២ ឈ្មោះ : ជា សុធន
មុខរបរ : មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា(ទទក)
បីតានាម : ជា សុធី
មុខរបរ : អតីតមន្ត្រីបច្ចេកទេសវិទ្យុជាតិកម្ពុជា(ស្លាប់)
មាតានាម : ជា សុីថន
មុខរបរ : អតីតគ្រូបង្រៀន(ស្លាប់)
លេខទូរស័ព្ទ : 011 559 088
អុីម៉ែល : chanboribo@gmail.com