ឯកឧត្តម អ៊ុក គឹមសេង

នាម និង គោត្តនាម : អ៊ុក គឹមសេង
ជាអក្សរឡាតាំង : OUK KIMSENG
មុខងារបច្ចុប្បន្ន :
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត :
ទីកន្លែងកំណើត :

ភរិយាឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បុត្រីឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បីតានាម :
មុខរបរ :
មាតានាម :
មុខរបរ :
លេខទូរស័ព្ទ :
អុីម៉ែល :