ឯកឧត្តម ថាច់ ផែន

នាម និង គោត្តនាម : ថាច់ ផែន
ជាអក្សរឡាតាំង : THACH PHEN
មុខងារបច្ចុប្បន្ន : រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត : 15/ មីនា /1946
ទីកន្លែងកំណើត : ខេត្តកណ្តាល
កម្រិតវប្បធម៌ : មធ្យមសិក្សា

ភរិយាឈ្មោះ : ជួ សាយ
មុខរបរ : ស្លាប់
បុត្រីឈ្មោះ :
មុខរបរ :
បីតានាម : ថាច់ ផាន់
មុខរបរ : ស្លាប់
មាតានាម : ស៊ឺន ស៊ិន
មុខរបរ : ស្លាប់
លេខទូរស័ព្ទ : 012 769 849
អុីម៉ែល :