វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ លើកឡើងថា ទោះបីជាកម្ពុជាក្រ បន្តែមិនឲ្យគ្រូពេទ្យណាមួយ ទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ឡើយ ដោយជំងឺកូវីដ១៩ឡើយ