(សម្លេង)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ពន្យល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ ”៣វិច្ឆិកា”