ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្យទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍