វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ ដាក់បទបញ្ជាឱ្យចុះសិក្សាបន្ទាន់ ពីផលប៉ះពាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្រោយពេលទឹកជំនន់