វីដេអូ៖ ក្រោយទឹកជំនន់ សម្តេចស្នើឲ្យក្រសួងបួន ចុះវាយសម្លៃការខូចខាត