អង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័សរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្សព្វ ផ្សាយវីដេអូផ្លូវការពិសេសមួយ បញ្ជាក់ថា « គ្រោះធម្មជាតិគ្មានព្រំដែនកំណត់ និងគ្មានការរើសអើង »

 

ផ្សាយដោយ៖ កន ចំណាន