វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោថា ការរិះគន់ចំពោះសប្បុរសជន ប្រៀបដូចប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រ