វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ក្រុមប្រឆាំងចង់ធ្វើសត្រូវជាមួយលុយ ចំណែកសម្តេចមិនចង់ធ្វើសត្រូវជាមួយលុយទេ តែចង់ធ្វើមិត្តភក្តិជាមួយលុយ