វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា កាលណាធ្វើខុស គឺអត់មានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តទេ មិនថាកំហុសក្នុងផ្លូវរដ្ឋ សាសនា ឬក្នុងក្រុមគ្រួសារ