វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ ថ្លែងថា ការផ្តល់ជំនួយនៅថ្ងៃនេះ គ្រាន់តែជាចំណែកតូចមួយក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគ្រាអាសន្នប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីទឹកស្រក ត្រូវគិតគូរបញ្ហាផ្សេងៗថែមទៀត