វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ព្រមានអ្នកដែលចង់មកធ្វើបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតចិន នៅថ្ងៃទី២៣ តុលា ជាមួយនឹងពាក្យ «ប្រយ័ត្នខន្តិញោម»