វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោអំពាវនាវដល់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អនុគ្រោះ ពលរដ្រងគ្រោះដោយទឹកជំនន់