(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា នៅពេលប្រជាជនជួបការលំបាក គឺជាទម្លាប់សម្តេចតែងរត់រកប្រជាជន មិនឱ្យប្រជាជនរត់ទៅរកសម្តេចនោះទេ