វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ៖ រថយន្តកងទ័ព២៩០គ្រឿង ទទួលរងការវាយប្រហារ ក្លាយជាមធ្យោបាយសម្រាប់សង្គ្រោះ